Volg ons:
0413 - 714 100

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in het kort

Op 1 januari 2020 treedt een nieuwe wet in werking dat het huidige arbeidsrecht aanpast; de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Met deze invoering wil het kabinet werkgevers stimuleren werknemers sneller in vaste dienst te nemen. Ook wil het kabinet hiermee flexibel werk beter reguleren.

Verruiming van de ketenregeling

Per 1 januari a.s. geldt wederom de regeling 3 tijdelijke contracten in 3 jaar, daarna moet een contract voor onbepaalde tijd volgen. De onderbreking van 6 maanden blijft ongewijzigd.

Aangezien DEECOO de ABU cao volgt, mogen wij van deze ketenregeling afwijken door uitzendkrachten in te delen in de fasebepaling. Deze wetgeving blijft onveranderd waardoor wij uitzendkrachten maar liefst 5,5 jaar flexibel werk mogen aanbieden.

Indeling WW-premie

De WAB moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract te geven. In plaats van de oude ‘sectorpremie’ komt er een vaste WW-premie voor alle sectoren. De werkgever betaalt een laag tarief voor alle medewerkers met een vast contract (2,78%) en een hoog tarief voor de medewerkers met een flexibele overeenkomst (7,78%).

Transitievergoeding vanaf begin dienstverband

Met de WWZ is de transitievergoeding ingevoerd: een vergoeding voor de werknemer wanneer de werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen. Nu hebben werknemers na 2 jaar dienstverband recht op de transitievergoeding. Per 1 januari a.s. heeft de werknemer al vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding. De opbouw voor het recht op een transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per jaar dat de werknemer in dienst is bij de werkgever. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over de feitelijke duur en kan als volgt berekend worden; (bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12).

Meer bescherming voor oproepkrachten

Een oproepcontract is iedere arbeidsovereenkomst zonder vaste arbeidsomvang, dus zowel een nulurencontract als een contract met een flexibel aantal uren. De werkgever dient een oproep ten minste 4 dagen van te voren schriftelijk door te geven. Als de werkgever de oproep binnen de termijn van 4 dagen wijzigt of intrekt, moet hij de afgesproken uren toch betalen. Daarnaast krijgt de werkgever de verplichting om na 12 maanden de werknemer een contract voor een vast aantal uren aan te bieden (zijnde het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen 12 maanden).

Payrolling

Er is sprake van payrolling als de werkgever mensen ter beschikking stelt maar geen “allocatieve activiteiten”(werving, selectie en bemiddeling) heeft verricht en als de werkgever de payrollmedewerker exclusief ter beschikking stelt aan één opdrachtgever.

Met invoering van de WAB valt payrolling niet meer onder de werkingssfeer uitzenden. Hierdoor veranderen er een aantal belangrijke dingen. De payrollmedewerker krijgt recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Daarnaast dient de ketenregeling toegepast te worden (3 contracten in 3 jaar).

Door de ruime definitie van de payrollovereenkomst is het belangrijk om een scherp onderscheid te maken tussen payrolling en uitzenden. Wil de werkgever voorkomen dat hij onbedoeld in de hoek van payrolling terecht komt, zal hij de werving en selectie bij de uitzendonderneming moeten laten.

Cumulatie bij ontslag

De WAB maakt de voorwaarden om werknemers te ontslaan minder streng. Soms is het lastig om voor één specifieke reden voldoende dossier op te bouwen voor ontslag. Met de WAB wordt ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van de in de wet genoemde ontslaggronden (zgn. cumulatiegrond). Als een werknemer op basis van de cumulatiegrond wordt ontslagen kan de rechter een hogere transitievergoeding toekennen, tot maximaal 1,5 keer de reguliere transitievergoeding.

Conclusie

De invoering van de WAB heeft behoorlijk wat impact op de flexbranche. Door invoering van de transitievergoeding met ingang van dag 1 én de hogere WW-premie stijgen de kosten voor flexibele arbeid. Dit geldt overigens niet alleen voor flexibele arbeid maar ook voor de eigen medewerkers in de ketenregeling. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en informeren u graag!

Top